Kurs - Funkcjonalna Terapia Kognitywna (CFT) pacjentów z chronicznym bólem kompleksu lędźwiowo-miedniczego

Funkcjonalna Terapia Kognitywna (CFT) pacjentów z chronicznym bólem kompleksu lędźwiowo-miedniczego

prowadzący: Prof. Dr. Wim Dankaerts, PhD, MT, PT | cena: 2400 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów fizjoterapii po ukończeniu 3 roku, terapeutów manualnych

Miejsce i termin:

Czas: 3 dni

Peter O’Sullivan i jego międzynarodowy zespół opracowali metodę terapeutyczną o nazwie
„Cognitive Functional Therapy” (CFT), będącej syntezą osiągnięć współczesnej literatury
naukowej i oryginalnych badań zespołu. CFT polega na leczeniu bólu okolicy lędźwiowej i
miednicy, które uwzględnia czynniki biopsychospołeczne, jakie mogą być przyczyną
pojawiania się, rozwoju i utrzymania zaburzeń bólowych w tym obszarze. CFT integruje
strategie poznawcze i rehabilitację funkcjonalną w celu zmiany nawyków ruchowych i takich
zachowań pacjenta, które prowokują i utrzymują ból. Pojawiają się dowody na to, że
podejście CFT zapewnia lepsze rezultaty, niż najlepsza obecnie praktyka kliniczna w leczeniu
nieswoistego przewlekłego bólu kręgosłupa.
Warsztaty są dynamiczne, interaktywne i praktyczne. Obejmują demonstracje przypadków
pacjentów, rozumowanie kliniczne i wyposażają uczestników w umiejętność diagnozowania a
także planowania interwencji CFT. Uczestnictwo w szkoleniu nierzadko wywołuje zmianę
dotychczasowych przekonań kursantów, dotyczących bólu kręgosłupa i jego przyczyn.
Wim Dankaerts, który prowadzi szkolenie, jest certyfikowanym pedagogiem,
wykwalifikowanym klinicystą, wiodącym badaczem klinicznym oraz dynamicznie
działającym pedagogiem.
Cele szkolenia:
– zdobycie wiedzy na temat: powszechnych przekonań dotyczących uporczywego bólu
dolnego odcinka kręgosłupa oraz aktualnych dowodów dotyczących leczenia utrzymującego
się niespecyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa
– zrozumienie znaczenia czynników biopsychospołecznych, które leżą u podstaw złożonych
zaburzeń bólu dolnego odcinka kręgosłupa.
– nabycie umiejętności wielowymiarowego podejścia do klasyfikacji złożonych zaburzeń
bólowych kręgosłupa w oparciu o patologiczne czynniki anatomiczne, fizyczne,
neurofizjologiczne, rodzinne / genetyczne i psychospołeczne.
– rozwinięcie umiejętności stosowania wielowymiarowej struktury rozumowania klinicznego
(MD-CRF) w odniesieniu do pacjentów ze złożonymi zaburzeniami LBP (low back pain – ból
dolnego odcinka kręgosłupa).

-zdobycie umiejętności identyfikowania kluczowych barier utrudniających powrót do zdrowia
po przewlekłym LBP oraz ukierunkowania pacjenta na powrót do zdrowia.
– zdobycie umiejętności planowania i wdrażania interwencji Cognitive Functional Therapy
(CFT)
– doświadczenie integracji MD-CRF na podstawie badania pacjentów oraz zastosowanego
studium przypadku

PROGRAM:
DZIEŃ 1
8:30 – 9:00 Powitanie uczestników
9:00 – 10:30 Fakty i mity, czyli: Jakie są obecne przekonania dotyczące bólu kręgosłupa?
Jakie jest obecne postepowanie z bólem pleców?
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:30 Nowa Wielowymiarowa Struktura Rozumowania Klinicznego (Multi-
Dimensional Clinical Reasoning Framework (MD-CRF)) dla postępowania ze złożonymi
zaburzeniami bólowymi kręgosłupa – wprowadzenie
12:30 – 13:30: przerwa
13:30 – 15:15 MD-CRF: stopniowanie LBP / swoisty kontra nieswoisty LBP
15:15 – 15:30 przerwa
15:30 – 17:30 MD-CRF: mechaniczne kontra nie-mechaniczne zachowania bólowe/typybólu
17:30 – 17:45 Podsumowanie dnia, pytania i dyskusja
DZIEŃ 2
9:00 – 9:15 Podsumowania dnia 1 – pytania i dyskusja
9:15 – 10:30 MD-CRF: czynniki poznawcze i psychologiczne / czynniki społeczne
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:30 Prezentacja pierwszego pacjenta
12:30 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:15 MD-CRF: styl życia / rozważania indywidualne / zdrowie ogólne i choroby współistniejące
15:15 – 15:30 przerwa

15:30 – 17:30 MD-CRF: zachowania funkcjonalne związane z bólem
17:30 – 17:45 Podsumowanie dnia, pytania i dyskusja

DZIEŃ 3
8:30 – 8:45 Podsumowanie poprzedniego dnia – pytania i dyskusja
8:45 – 10:15 MD-CRF: zachowania funkcjonalne związane z bólem (ciąg dalszy)
10:15 – 10:30 przerwa
10:30 – 12:00 Demonstracja drugiego pacjenta
12:00 – 13:00 przerwa
13:00 – 15:00 Tworzenie ukierunkowanej interwencji CFT
15:00 – 15:15 przerwa
15:15 – 17:00 Tworzenie ukierunkowanej interwencji CFT
17:00 – 17:15 Podsumowanie szkolenia, pytania i dyskusja

Tłumaczenie konsekutywne na język polski.
Każdy uczestnik otrzymuje: skrypt w języku angielskim, kartę do badania pacjenta w języku polskim oraz certyfikat w języku polskim

PROWADZĄCY:

Prof. Dr. Wim Dankaerts, PhD, MT, PT

Wim Dankaerts, PhD, MT, PT – jest profesorem w dziedzinie Rehabilitacji Mięśniowo-Szkieletowej i członkiem Zespołu Badawczego Rehabilitacji Mięśniowo-Szkieletowej,
Wydziału Rehabilitacji, Wydziału Kinezjologii i Rehabilitacji Uniwersytetu w Leuven, gdzie prowadzi zajęcia z fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej na poziomie studiów licencjackich oraz podyplomowych, nadzoruje i prowadzi badania dotyczące zaburzeń bólu mięśniowo- szkieletowego. Wim Dankaerts jest specjalistą w dziedzinie fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej, klinicystą i badaczem.

Jego 25-letnie doświadczenie kliniczne, zrodziło w nim potrzebę prowadzenia badań nad zagadnieniem przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Wim Dankaerts opublikował w sumie 55 artykułów oraz wygłosił wiele wykładów jako uczestnik ponad 30 naukowychkonferencji.

Otrzymał zaproszenia do prowadzenia warsztatów klinicznych dotyczących fizjoterapii
mięśniowo-szkieletowej od Narodowych Stowarzyszeń Fizjoterapii w Australii, Brazylii,
Tajwanie, Dubaju, RPA, Holandii, Szwecji, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii,
Arabii Saudyjskiej, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Niemczech.

Contact Us