BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

 • Czym jest BUR?
  BUR to bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dostępna pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
 • Co to jest usługa rozwojowa?
  Są to np. szkolenia, kursy,
 • Dla kogo jest BUR?
  Platforma jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast usługi dofinansowane z EFS będą dostępne tylko dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Status firmy można sprawdzić za pomocą kwalifikatora dostępnego pod adresem kwalifikator.een.org.pl

Dofinansowanie przysługuje tylko samozatrudnionym lub pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.


OPERATORZY

wielkopolskie WARP
kujawsko-pomorskie Regionalny Fundusz Szkoleniowy
warmińsko-mazurskie RPO warmińsko-mazurskie
dolnośląskie ARR „ARLEG”
śląskie Centrum Usług Rozwojowych
zachodniopomorskie Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
podlaskie Przedsiębiorcy – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
lubuskie Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
opolskie Fundacja Rozwoju Śląska
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
małopolskie MARR S.A
świętokrzyskie Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
łódzkie Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
HRP
ŁORKK
Bełchatowsko Kleszczowski Park
lubelskie RPO Lubelskie
podkarpackie Podkarpacka Izba Gospodarcza – dla przedsiębiorców z powiatów: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski,

Stalowowolska Strefa Gospodarcza – dla przedsiębiorców z powiatów: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – dla przedsiębiorców z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

OSOBY KTÓRE POZYSKAŁY DOFINANSOWANIE O KONTAKT Z ORGANIZATOREM W SPRAWIE OMÓWIENIA SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI I WYSTAWIENIA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW.


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
  Wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki. Wsparcie KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
 • Dla kogo przeznaczony jest KFS?
  Z pomocy takiej mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.
 • Co można rozliczyć w ramach KFS?
  Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia.
 • Poziom dofinansowania
  Mikroprzedsiębiorstwo lub mikropracodawca może otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12,2 tys. zł). Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.
  Uwaga: Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.
 • Jak można ubiegać się o dofinansowanie?
  Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.


 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Contact Us