Kurs - Strain Counterstrain (Napięcie-przeciwnapięcie) poziom I

Strain Counterstrain (Napięcie-przeciwnapięcie) poziom I

prowadzący: Erik Emilio Gandino | cena: 2900 PLN

Kurs dla: Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły fizjoterapię lub są studentami 3 roku, a także osteopaci, lekarze (szczególnie ortopedzi i lekarze rehabilitacji) oraz chiropraktycy.

Miejsce i termin:

/

Czas: 4 dni

Opis metody „Strain Counterstrain”:

Technika „Strain Counterstrain” stanowi część manualnego podejścia osteopatycznego, w którym ciało biernie wprowadzane jest w pozycję największego komfortu. Doprowadza to do delikatnego rozciągnięcia w kierunku przeciwnym do nieprawidłowego stymulowania mózgu związanego z fałszywą interpretacją utrwalonego bodźcowania, którego źródłem jest doznany uraz. Osiągnięta bierna pozycja natychmiast łagodzi ból i znosi dysfunkcję. Efekt taki osiąga się poprzez redukcję nieprawidłowej aktywności proprioceptorów, aż do ich całkowitego wyciszenia, często w miejscach niekojarzonych bezpośrednio z doznaną kontuzją.

Diagnoza w koncepcji „Strain Counterstrain” (SCS) oparta jest na wykrywaniu specyficznych, niewielkich stref napiętej, tkliwej tkanki pojawiających się w ciele, nazywanych punktami tkliwości (Tender Points: TP). Ich lokalizacja stanowi wskazówkę diagnostyczną i wyznacza strategię terapeutyczną. Idealna pozycja, w której dochodzi do redukcji tkliwości przynajmniej o dwie trzecie, jest właściwym położeniem umożliwiającym leczenie z wykorzystaniem metody napięcia-przeciwnapięcia („Strain Counterstrain”: SCS).

Technika „Strain Counterstrain” wykorzystywana jest w celu:

 • Uzyskania rozluźnienia w napiętych obszarach ciała
 • Odtworzenia ruchomości stawu
 • Wzmocnienia osłabionych obszarów
 • Poprawy ograniczonej ruchomości
 • Zmniejszenia bólu o etiologii nerwowej

Technika „Strain Counterstrain” (SCS) może rozszerzyć paletę technik, poprawić umiejętności palpacyjne i zoptymalizować efektywność stosowanych technik z zakresu medycyny manualnej takich jak: energia mięśniowa, manipulacje HVLA, rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, technika łańcuchów mięśniowych, techniki reprogramowania posturalnego, techniki wisceralne, głęboki masaż poprzeczny, stretching i ćwiczenia.

Spektrum zastosowania terapeutycznego technik „Strain Counterstrain” jest szerokie. Za pomocą tej metody można nieść pomoc w przypadku stanów ostrych i przewlekłych. Technika ta dobrze sprawdza się u pacjentów z osteoporozą i po zabiegach operacyjnych, kobiet w ciąży, dzieci, w przypadku problemów neurologicznych oraz po całkowitej endoprotezie stawów.

Korzyści z zastosowanej terapii odczuwane są natychmiast, gdy pacjent w przeciągu minut porównuje spadek napięcia, zmniejszenie bólu lub odzyskanie równowagi w leczonym obszarze. Technika „Strain Counterstrain” może być zastosowana w każdym obszarze ciała, w całkowicie nieinwazyjny sposób. Pacjenci w stanie ostrym reagują natychmiastowo na tę delikatną technikę, natomiast pacjenci w stanie przewlekłym mogą osiągnąć zdumiewające rezultaty w przypadkach, w których zawiodły inne podejścia.

Każda technika utrzymywana jest we właściwej pozycji terapeutycznej jedynie przez 90 sekund. Następnie, zanim przejdzie się do obszaru kolejnej dysfunkcji, opracowywane części ciała sprowadzane są ponownie do pozycji fizjologicznej w płynny, przemyślany i określony sposób. Zazwyczaj za pomocą jednej pozycji terapeuta może wyciszyć wiele punktów tkliwości (Tender Points: TP). Na właściwą sekwencję terapii składa się ocena wielu dysfunkcji strukturalnych oraz ich opracowanie we właściwym porządku, aż do odzyskania równowagi tkankowej.

Podczas naszego kursu:

Dla każdego obszaru dogłębnie nauczymy się różnych punktów tkliwości (TP) – zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym – dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie wprawy w ich lokalizacji za pomocą cech palpacyjnych każdego punktu (TP), charakteru komponenty bólowej oraz jej projekcji i ewentualnych patologii związanych z poszczególnymi punktami tkliwości (TP). Zanalizujemy również postawę antalgiczną przyjmowaną przez pacjenta w przypadku każdej dysfunkcji oraz poznamy technikę pozwalającą odtworzyć fizjologiczną homeostazę dysfunkcyjnego segmentu.

Edukacja w zakresie „Strain Counterstrain”
Europejski Instytut Jonesa Courses

(Jones Institute Europe) naucza „oryginalnej” techniki „Strain Counterstrain” będącej amerykańskim podejściem osteopatycznym stworzonym przez doktora Lawrence’a H. Jonesa D.O. Jest to jedyna europejska organizacja posiadająca autoryzację w zakresie nauczania metody „Strain Counterstrain”. Cechami wyróżniającymi metodę „Strain Counterstrain” spośród innych podejść są: wykorzystanie specyficznych punktów diagnostycznych, nadzwyczajna prostota wykonania, natychmiastowa reakcja pacjenta, długotrwały efekt terapeutyczny i absolutnie nietraumatyzujący charakter techniki.

Technika „Strain Counterstrain” jest uznawana przez Amerykańskie Towarzystwo Osteopatyczne (American Osteopathic Association: AOA) za najbardziej zaawansowaną i innowacyjną technikę manualną w medycynie osteopatycznej. W rzeczywistości jej zastosowanie nie odnosi się do samej dysfunkcji mięśniowo-szkieletowej, lecz stanowi rodzaj neurologicznego przeprogramowania włókien α-γ itd., które odpowiedzialne są za utrzymywanie się dysfunkcji. Podejście to pozwala na natychmiastową i trwałą korekcję bodźców neurologicznych na poziomie unerwianych struktur.

Po ukończeniu każdego z kursów uczestnicy będą:

 • rozumieli podstawę nerwowo-mięśniową działania techniki „Strain Counterstrain”
 • wykonywać badanie całego ciała pod kątem zastosowania techniki „Strain Counterstrain”
 • wykonywać techniki terapeutyczne „Strain Counterstrain” dla dysfunkcji stawowych
 • umieli korzystać ze sposobu dokumentacji na potrzeby techniki „Strain Counterstrain”
 • tworzyć program ćwiczeń domowych wykorzystujący filozofię „Strain Counterstrain”

Techniki „Strain Counterstrain” mogą być wykorzystywane w połączeniu z technikami artykulacyjnymi, technikami energii mięśniowej, rozluźnieniem mięśniowo-powięziowym, terapią punktów spustowych, ćwiczeniami i fizykoterapią.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły fizjoterapię lub są studentami , a także osteopaci, lekarze (szczególnie ortopedzi i lekarze rehabilitacji) oraz chiropraktycy.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje skrypt oraz certyfikat ukończenia.

Podczas kursu dostępne będą różne materiały, takie jak np. podręczniki „Jones Strain Counterstrain”, czy też „Clinical Application of Counterstrain”

Nagrywanie filmów wideo podczas kursu jest niedozwolone!

Europejski Instytut Jonesa (Jones Institute Europe) oferuje wiele poziomów kursów nauczania techniki„Strain-Counterstrain”:

poziom podstawowy, kursy specjalistyczne, poziomy zaawansowane i inne

Poziom podstawowy Kursy spacjalistyczne Kursy dedykowane Poziomy zaawansowane
SCS I – kręgosłup i miednica SCS PP – problemy miednicy SCS VC – narządy wewnętrzne SCS IV – facylitacja
SCS UQ – górne kwadranty SCS LS – układ limfatyczny SCS V – tworzenie strategii
SCS II – kończyny SCS AR – układ tętniczy
SCS III – czaszka

Licencjonowani terapeuci, którzy ukończyli przynajmniej poziomy SCS I°, SCS II° i SCS III° oraz są w stanie wykazać się przynajmniej trzyletnim doświadczeniem pracy z pacjentami za pomocą technik „Strain – Counterstrain” mogą ubiegać się o przyznanie certyfikacji.

Europejski Instytut Jonesa (Jones Institute Europe) naucza metody SCS zgodnie z następującym modelem: kurs wprowadzający SCS I°, następnie moduł SCS II°, po którym kursanci mogą uczestniczyć w poziomie SCS III°. Po ukończeniu trzech podstawowych etapów istnieje możliwość uczestnictwa w kursie SCS IV° i/lub SCS V°. Poziomy specjalistyczne mogą być realizowane zgodnie z następującym porządkiem: SCS UQ, LQ, PP, VC, VL & AR jedynie po ukończeniu SCS I°.

Pierwszy poziom:
Strain Counterstrain I (SCS I)

Jest to kurs wprowadzający.Kurs skupia się na dysfunkcjach kręgosłupa i miednicy.

Wykłady oraz intensywna część praktyczna dotyczyć będą:

 • Neurofizjologii i podstaw teoretycznych dysfunkcji somatycznej
 • Wnioskowania w odniesieniu do SCS
 • Ogólnych zasad SCS
 • Badania i terapii odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Badania i terapii odcinka piersiowego kręgosłupa oraz żeber
 • Badania i terapii odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • Badania i terapii miednicy oraz kości krzyżowej
 • Projektowania programu domowego z wykorzystaniem filozofii SCS

Główny nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności palpacyjnych oraz zwiększenie efektywności w zakresie stosowania technik SCS. Nauczymy się sposobu badania najważniejszych dysfunkcji posturalnych kręgosłupa oraz metod postępowania terapeutycznego pozwalających złagodzić ból i przywrócić utracony zakres ruchomości.

Wyjaśnimy zależności pomiędzy różnymi obszarami kręgosłupa a kończynami, a także uwarunkowania współczulne i przywspółczulne typowych zespołów bólowych. Nauczymy się, jak badać i leczyć różne dysfunkcje żeber.

Cele kursu

Zrozumienie rzeczywistych podstaw neurofizjologicznych dysfunkcji somatycznej.

Rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności palpacyjnych w odniesieniu do dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego.

Poznanie możliwości wykonywania wysoko specjalistycznej diagnostyki oraz wstępnego badania całego ciała w czasie krótszym niż 2 minuty.

Precyzyjne różnicowanie od samego początku pomiędzy dysfunkcją pierwotną a wtórną, w celu ustalenia wyjściowego miejsca oddziaływania, opracowania strategii postępowania podczas pojedynczej sesji terapeutycznej, podania prognozy oraz w razie konieczności ustalenia planu dalszego postępowania leczniczego.

Przeprowadzanie funkcjonalnego badania klinicznego, tworzenie szybkiego, skutecznego planu terapeutycznego.

Łatwe, swobodne wykonywanie technik w odniesieniu do wszelkich dysfunkcji.

Stosowanie technik u pacjenta natychmiastowo i w każdej sytuacji bólowej.

Znaczne zredukowanie czasu terapii – od jednej do maksymalnie kilku wizyt.

Uzyskiwanie natychmiastowych, widocznych dla pacjenta rezultatów, począwszy od pierwszej wizyty.

Zmodyfikowanie nawykowych nieprawidłowości posturalnych podczas zaledwie kilku wizyt, włącznie z tymi, które mogły utrwalić się wraz z biegiem czasu.

Całkowite usunięcie dysfunkcji somatycznej w czasie jedynie 90 sekund; wraz z nabywaniem doświadczenia będzie można skrócić ten czas nawet do 15, 10, 3 lub 1 sekundy.

W pełni niezależna praca po każdym ukończonym kursie.

Stosowanie absolutnie bezbolesnej i nietraumatyzującej techniki manualnej.

Wykorzystywanie techniki, która nie ma żadnych przeciwwskazań, bez względu na typ pacjenta.

Precyzyjna ocena stanu dysfunkcji artykulacyjnej oparta na unikalnym systemie osteopatycznym oraz punktach diagnostycznych opracowanych przez doktora Jonesa zwanych „punktami tkliwości”.

Wykorzystywanie unikalnego kodu identyfikującego specyficzne obszary po przedniej stronie ciała, które są związane z dysfunkcjami i bólem znajdującym się po stronie tylnej.

Leczenie wielu układów za pomocą jedynej metody, która daje takie możliwości: znakomite rezultaty były obserwowane w odniesieniu do aparatu mięśniowo-szkieletowego, czaszki oraz twarzy, opłucnej płucnej, obwodowego układu nerwowego, układu tętniczego i limfatycznego oraz wszystkich unerwionych struktur kurczliwych.

Praca niewymagająca wysiłku dzięki zastosowaniu biernej metody opartej na neurofizjologii.

Zintegrowanie poznanej metody z jakąkolwiek inną wykorzystywaną do tej pory techniką.

Przeprogramowanie ośrodkowego układu nerwowego w rzeczywisty, dogłębny, zauważalny sposób.

Uzyskanie wiedzy pozwalającej na stworzenie programu podtrzymującego osiągnięte rezultaty za pomocą ćwiczeń opartych na neurofizjologii.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą:

 • rozumieć nerwowo-mięśniowe podstawy teoretyczne SCS
 • wykonywać badanie całego ciała pod kątem techniki SCS
 • wykonywać leczenie za pomocą technik SCS w odniesieniu do częstych dysfunkcji stawowych
 • umieli korzystać ze sposobu dokumentacji na potrzeby „Strain Counterstrain”
 • tworzyć program ćwiczeń domowych wykorzystujący filozofię „Strain Counterstrain”

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ (9:00-18:00)
09.00 – Rozpoczęcie kursu

Informacje wstępne, przygotowanie

09.20 Wykład teoretyczny:

Wyjaśnienie techniki „napięcie-przeciwnapięcie”

Pokaz filmu z doktorem Jonesem

11.40 Przerwa na kawę
12.00 Wykład teoretyczny

Rozwinięcie informacji dotyczących techniki „napięcie-przeciwnapięcie”

13.30 Przerwa na obiad
14.30 Wykład teoretyczny

Dysfunkcje kręgosłupa

(Typ I, II)

15.30 Praktyka i teoria:

ocena ciała w pozycji stojącej

ocena ciała w pozycji leżącej

ocena grupy zginaczy

ocena grupy prostowników

16.40 Przerwa na kawę
17:00 Praktyka i teoria

Zasady postępowania z pacjentem:

Badanie ciała w pozycji stojącej

18.00 Zakończenie pierwszego dnia kursu

DRUGI DZIEŃ (9:00-18:30)
09.00 Rozpoczęcie:

Zaprezentowanie treści i przygotowanie

09.30 Zajęcia praktyczne:

Wprowadzenie do „napięcia-przeciwnapięcia”

10.40 Przerwa na kawę
11.00 Teoria i praktyka: dysfunkcje somatyczne i organiczne związane z:

punktem Inion C1

wyprostem C1-C2

wyprostem C3

wyprostem C4-C7 (i C8)

13.30 Przerwa na obiad
14.30 Teoria i praktyka: dysfunkcje somatyczne i organiczne związane z:

przesunięciem bocznym C1

przesunięciem przednim C1

zgięciem C1 i C2

16.00 Przerwa na kawę
16.20 Teoria i praktyka: dysfunkcje somatyczne i organiczne związane ze:

zgięciem C3

zgięciem C7

zgięciem C5, C6, C7 (C8)

18.00 Powtórzenie technik wykonywanych w ciągu dnia
18.30 Zakończenie dnia

TRZECI DZIEŃ (9:00-18:00)
09.00 Wykład teoretyczny:

Zalety stosowania techniki „napięcia-przeciwnapięcia”

10:40 Przerwa na kawę
11.00 Teoria i praktyka: dysfunkcje somatyczne i organiczne związane ze:

zgięciem Th1, Th2, Th3

zgięciem Th4, Th5, Th6

zgięciem Th7-Th9

zgięciem Th10, Th11, Th12

13.00 Przerwa na obiad
14.00 Teoria i praktyka: dysfunkcje somatyczne i organiczne związane z:

wyprostem Th1 i Th2

wyprostem Th3, Th4 i Th5

wyprostem Th6-Th9

16.00 Przerwa na kawę
16.20 Wykład teoretyczny

Pogłębienie informacji o „napięciu-przeciwnapięciu”

17:00 Powtórzenie technik wykonywanych w ciągu dnia
18:00 Zakończenie dnia

CZWARTY DZIEŃ (9:00-17:30)
09.00 Wykład teoretyczny:

Integracja „napięcia-przeciwnapięcia” z innymi technikami stosowanymi dotychczas

10:20 Przerwa na kawę
10.40 Teoria i praktyka: dysfunkcje somatyczne i organiczne związane z:

wyprostem Th10, Th11, Th12

wyprostem L1-L5

informacje dotyczące kości biodrowej

mięsień czworoboczny lędźwi

13.00 Przerwa na obiad
14.00 Teoria i praktyka: dysfunkcje somatyczne i organiczne związane z:

zgięciem L1-L5

(AbL2) punktem przednim brzusznym L2

16.30 Przerwa na kawę
16:40 Diagnostyka całego ciała

Przykładowy egzamin praktyczny pod koniec kursu

17:00 Powtórzenie technik wykonywanych wciągu dnia
17.30 Zakończenie kursu

Tłumaczenie jest konsekutywne.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim.

PROWADZĄCY:

Erik Emilio Gandino

Doświadczenie zawodowe:
– obszar pracy od 2004: Samodzielna praktyka paramedyczna,
– rodzaj pracy: Osteopata i instruktor technik manualnej medycyny osteopatycznej,
– stanowisko pracy i pełniący obowiązki: Dyrektor CTO – Centro Terapie Osteopatiche
Dyrektor Jones Institute Europe.

Wykształcenie:
– tytuł naukowy od 2003: Doctor Major w zakresie osteopatii,
– nazwa placówki kształcącej: Osteophathic Medicine – FMU – Jacksonville Florida
Uzyskanie europejskiego dyplomu w zakresie medycyny i chirurgii – Torino University,

– główny obszar zainteresowań: Manualna terapia osteopatyczna – „Strain Counterstrain”.

Dodatkowe umiejętności i kompetencje:
Rehabilitacja kardiologiczna – szpital Mauriziano Torino – 1998
Wykorzystywanie elementów akupunktury chińskiej, japońskiej i zachodniej
Dyplom z Shiatsu – IOKAI – 1999
Reiki – 2°
Dyplom z masażu orientalnego – 1999
Dyplom certyfikowanego instruktora technik „Strain Counterstrain” – 2005
Różne kursy podyplomowe z zakresu osteopatii i chiropraktyki

Kompetencje zarządcze:
Tworzył strukturę wszystkich jednostek Europejskiego Instytutu Jonesa oraz opracował poszczególne moduły medycyny manualnej dla lekarzy i terapeutów.

Contact Us